PRIMA PAGINA -  A.G.A.  - CONTACT -
MATERIALE AGA

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea valorificarii prin vanzare, in perioada 2022-2026, a activelor aflate in patrimoniul Societatii UTILAJ GREU S.A.

2. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararii adoptate.

3. Aprobarea datei de 27.05.2022 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 26.05.2022 ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. l din Regulamentul ASF. nr. 5/2018.

Proiect hotarare A.G.E.A.

Buletin vot si Procura speciala AGEA

Buletin vot prin corespondenta AGEA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2021, in baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic si Auditorul Financiar.

a. Raportul administratorului unic

b. Situatiile financiare 2021

c. Notele explicative aferente situatiilor financiare

d. Situatia modificarilor capitalurilor proprii

e. Cash flow

f. Raportul auditorului financiar

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic al societatii in baza rapoartelor privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021.

3. Aprobarea distribuirii de dividende actionarilor prin repartizarea sumei de 246.487 lei reprezentand profit net obtinutin anul 2021, incepand cu data de 10.06.2022. Dividendul brut este de 0,3643 lei/actiune.

4. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2021, anexa la contractele de administrare si de mandat. Aprobarea retributiilor variabile.

5. Alegerea Administratorului Unic pentru un mandat de 4 ani

6. Aprobarea incheierii contractului de administrare si stabilirea remuneratiei cuvenita acestuia.

7. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu Administratorul Unic, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.

8. Stabilirea nivelului de raspundere civila profesionala pentru Administratorul Unic.

9. Aprobarea completarii Programului investitional pentru exercitiul financiar 2022.

10. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2022, anexa la Contractul de Administrare si la Contractul de Mandat.

11. Alegerea Auditorului Financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit financiar si stabilirea onorariului convenit.

a. Propunere audit financiar

b. Oferte audit financiar

12. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.

13. Aprobarea datei de 27.05.2022 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si stabilirea datei de 26.05.2022 ex-date conform art. (2) alin. (2) lit. l din Regulamentul ASF. nr. 5/2018.

Proiect hotarare A.G.O.A.

Buletin vot si Procura speciala AGOA

Buletin de vot alegere administrator

Buletin de vot alegere auditor

Buletin vot prin corespondenta AGOA

Buletin vot prin corespondenta alegere auditor

Buletin vot prin corespondenta alegere administrator

Intrebari frecvente

FIRME & LINK-URI